Einar's blog
07 juni 2015

Folkeskolens Kokebok

Jeg har arvet en bok som jeg tenker kan ha interesse for flere enn meg selv og som jeg derfor gjør tilgjengelig her Det dreier seg om Folkeskolens kokebok (Lærebok i huslig økonomi I) av Dorothea Christensen og Helga Helgesen. Boken er utgitt i Kristiania av H. Aschehough & co. (W. Nygaard) og dette er sjette opplag av 1916. Jeg har arvet denne boken fra Bestemor som man på side 2 kan se at gikk i klasse 7 b da hun fikk den. Bestemor ble født i august 1903, så om hun fikk denne i 7. klasse må det ha vært i 1917, da dette opplaget var ett år gammelt. Her noen ord fra forordet:

“I 1907 blev huslig økonomi indført som fast fag ved Kristiania folkeskoler. 6te klasses piker fik 1 time matvarelære, hvori indbefattet kemi, pr. uke. 7de klasse fik 1 forevisningstime, 3 timer praktisk øvelse i matstel, og 1 time helselære. Men mange byer utenfor Kristiania har beholdt praktiske øvelser ogsaa i 6te klasse, og matvarelæren gives i forevisningstimene. Saavel av denne grund som av hensynet til min avdøde medarbeiders ønske, at teori og praktisk arbeide skulde gaa haand i haand, har jeg i nærværende oplag beholdt den samme ordning av stoffet som før. De fleste skolekjøkkenlærerinder rundt om i by og bygd har uttalt sig for bibehold av matvarelæren i forbindelse med matopskriftene. Ved de praktiske øvelser bør hver elev helst faa halv portion at lage paa egen haand.

Undervisningen i matvarelære og kemi bør likesom forevisningstimer i matstel bygges paa iagttagelse og paa eksperimenter. […]

Helga Helgesen, Kristiania, september 1911

Jeg syns boken er interessant, både historisk, kulinarisk og språklig og i og med at den er såpass gammel er den åpenbart frigitt fra opphavsretten og kan fritt formidles via nettet. Jeg skænnet boken i 300 dpi og farger. Filen ble på 335 MB og kan ta litt tid å laste ned.

In English:

I have inherited a book that I think might be of interest for more people than myself, hence, I have made it available here. The book is Folkeskolens kokebok (Lærebok i huslig økonomi I) [The primary school's cook book (Tutor of home economics I)] by Dorothea Christensen and Helga Helgesen. The book was published in Kristiania (the "new" name for Oslo used between the 16th century and the early 20th century, when we returned to using the old name) by H. Aschehough & co. (W. Nygaard), and this is the sixth edition from 1916. I have inherited this book from my Grandmother, which on page 2 has marked that she went in class 7 b when she got it. My Grandmother was born in August of 1903, so by the time she got this book in the 7th grade, it must have been 1917 by which time this edition was a year old.

I find this book interesting historically, culinarily and linguistically. The book is obviously old enough to be in the public domain and thereby freely distributable through the internet. I have scanned it in 300 dpi and colours. The file is 335 MB large and might take a bit of time to download.

All blog content is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.